Описание на продукта

opisanie

KOJTO.COM

Web платформа, обслужваща дейностите по промотиране, офериране и управление на проекти, свързани с изработването на триизмерни конструкции с висока степен на сложност.

Тя се състои от интерактивна страница (frontend) и бизнеслогика (backend). Там клиентите на ИСАК-ФСС получават собствен account, с помощтта на който ползват определени услуги на продукта:

 • Мулти фирмен, мулти модулен портал за достъп за ползване на услугите, предлагани от фирмата като web апликация.
 • Drawing Registar – Система за водене на регистър на чертежите и автоматизирано създаване на количествени сметки
 • DWG2PDF – конвертор от DWG към PDF
 • SPLIT Layout – обработчик Layouts
 • Offers – модул за създаване на оферти
 • Cash Analysys – модул за проследяване на икономическия резултат на отделния проект за Триизмерна конструкция


KOJTO.CОМ (ERP)

Специализирана система за управление и контрол на цялостния процес на изпълнение на проекти за проектиране и производство на нестандартни архитектурни конструкции.


KOJTO.CОМ (ERP+)

Специфичен модул за обвързване на графичните с управленските модули в релационна база данни, осигуряваща контрол върху цялостния процес на подготовка на проектната документация и на готови пълни списъци с всички необходими материали за производството на съответната конструкция (вкл. Винтчета, болтове, гайки, профили, бои, ламарина и всеки друг използван елемент). Специфичният модул ще се нарича Drawing register.

KOJTO.CAD (за AutoCAD 2013)

Надстройка на AutoCAD 2013, улесняваща проектирането на триизмерни конструкции с висока степен на сложност.

Тя се състои от следните части:

 • 2D - надстройка за изчертаване на двуизмерни детайли на ФСС
 • 3D (Glass Domes) – надстройка за проектиране на конструкции от 3D мрежи
 • Smart Client за update
 • License server – за лицензиране на продукта – базиран на софтуера Smart Assembly
 • Error Tracking – базиран на продукта Smart Assembly


KOJTO.CAD (2D)

Около 30 графични модула (43 функции (макроси) в 10 модула), представляващи AutoCAD надстройки за двумерно и тримерно (2D и 3D) изчертаване на типови обекти като хидро и топло- изолации, заварки, стъклопакети, триплекси, търсачка за готови динамични и статични блокове, автоматично вмъкване на чертожни рамки и печати на чертежи, оразмеряване на профили, съставяне на проекции на 3D обекти и т.н.

Освен това се предвижда създаването на следните модули:

 • Смарт Клиент (Smart Client) за автоматично актуализиране на продукта.
 • Лицензен Мениджър (License Manager) интернет базиран сървър за лицензиране на kojto.cad за AutoCAD – базиран на софтуера Smart Assembly.
 • Система за проследяване на грешки (Error Tracking) – базирана на продукта Smart Assembly.


KOJTO.CAD (3D)

Проектно-ориентирани геометрично-изчислителни модули за огъване на стъкла и ламарини и разгъвки на 2D и 3D ламарини, изчертаване на усукани стоманени греди по фиксирани точки и други подобни, необходими за различни типове проекти на нестандартни архитектурни конструкции;

функционалност за работа с мрежи от триъгълни елементи

eu-inv nac-ramka konkurentna

Този проект се финансира по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за Регионално развитие в изпълнение на договор за безвъзмездна помощ No. BG161PO003-1.1.05-0102-C0001/19.09.2012г.