Добре дошли

"3Д Софт Сълюшънс" е фирма, специализирана в разработването на софтуер за пазара, базиран на работата с 3D DWG и т.нар. "облачен" софтуер за платформата на Microsoft Azure.

eu-inv nac-ramka konkurentna

Този проект се финансира по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за Регионално развитие в изпълнение на договор за безвъзмездна помощ No. BG161PO003-1.1.05-0102-C0001/19.09.2012г.